SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Kandydatów do klas 1g lub 1I (z językiem angielskim - realizowanym na poziomie dwujęzycznym oraz biologią i chemią –realizowanymi na poziomie dwujęzycznym w klasie 1g, oraz matematyką i fizyką - realizowanymi na poziomie rozszerzonym częściowo w języku angielskim w klasie 1I), poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji, obowiązuje przystąpienie do wewnętrznego sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023r. o godz. 10:00. Prosimy o zabranie na sprawdzian dowodu tożsamości (ważnej legitymacji szkolnej) oraz własnych przyborów do pisania.

Sprawdzian ma formę pisemnego testu poziomującego, umożliwiającego klasyfikację do poziomu B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CERF). Jest testem jednokrotnego wyboru sprawdzającym znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych, środków językowych oraz rozumienie tekstu czytanego.

Do klas 1g i 1I mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskali wynik co najmniej 40% możliwych do zdobycia punktów. Procentowy wynik ze sprawdzianu będzie mnożony razy 15 i doliczany do punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym.

Z przystąpienia do sprawdzianu zwolnieni  są laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego. Ci uczniowie zobowiązani są przedstawić dokumenty poświadczające ww. osiągnięcia - oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Ze sprawdzianu kompetencji językowych otrzymują oni maksimum możliwych do uzyskania punktów (15p.)

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych  

 

SŁOWACKI WIELOJĘZYCZNY


17 kwietnia pod hasłem SŁOWACKI WIELOJĘZYCZNY promowaliśmy naukę języków obcych.

Spotkanie rozpoczęło się wywiadem z panem prezydentem Bogdanem Wentą, podczas którego podzielił się doświadczeniami związanymi z wielojęzycznością.

W programie znalazły się również prezentacje, wywiady, filmy, ciekawostki językowe, wiele praktycznych wskazówek dotyczących nauki języków, a nawet eksperymenty fizyczne omawiane w języku angielskim oraz występy muzyczne.

 

  • 1
  • 10
  • 2

Dodatkowe informacje