Od roku szkolnego 2009/2010 nasza szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu z języka niemieckiego - Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz DSD B2/C1(DSD II). Zajęcia prowadzone są w grupach międzyoddziałowych w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

dsd_max

Czym jest DSD B2/C1 i jakie daje szanse?
- DSD B2/C1 to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów poza granicami Niemiec. Poziom w/g wytycznych Wspólnej Europejskiej Ramy Referencyjnej - C1. Na świecie dyplom DSD II posiada już ponad 14000 absolwentów.

Od 2008 roku dzięki inicjatywie: "Szkoły: Partnerzy przyszłości" wszystkie szkoły DSD należą do grona ponad tysiąca szkół objętych patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Egzamin DSD B2/C1 jest bezpłatny! Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do egzaminu. Jest on finansowany przez Republikę Federalną Niemiec.

- Jest to egzamin państwowy przewidziany dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się już wcześniej języka niemieckiego. Warunkiem niezbędnym do kontynuowania nauki, w grupie przygotowującej do egzaminu DSD B2/C1 jest obowiązkowy test kompetencji - egzamin wstępny z j. niemieckiego.

- Uczniowie chcący zdawać egzamin DSD B2/C1 w liceach ogólnokształcących uczęszczają do grupy z poszerzonym profilem j. niemieckiego w szkołach mających uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu DSD II

- Jest to egzamin dla "całej klasy lub grupy"! Do tego egzaminu nie mogą przystąpić uczniowie, którzy chcieliby się do niego przygotowywać indywidualnie!

- Egzaminy DSD B2/C1 odbywają się w publicznych szkołach średnich danego kraju, które spełniają pewne warunki i są wspierane przez stronę niemiecką.

- Kandydaci, którzy pozytywnie zdali egzamin, otrzymują dyplom DSD II.

- Dyplom DSD II jest "świadectwem znajomości języka niemieckiego, niezbędnym dla podjęcia studiów wyższych w Niemczech."

- Z egzaminem DSD II i polską maturą można podjąć studia na każdym kierunku w Niemczech.

- Dyplom może być również przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą chcieli i mieli możliwość wyjechać na stypendium do Niemiec.

- Absolwent DSD II zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

- Egzamin DSD II przeprowadza się, co roku na całym świecie.

- O przyznaniu dyplomów egzaminu DSD II decyduje Komisja Centralna w Bonn.


Stypendia

W trakcie trwania nauki w klasach przygotowujących do egzaminu DSD II uczniowie wyróżniający się mają możliwość skorzystania z różnych stypendiów. Są to np. stypendia miesięczne, roczne. Podczas tych stypendiów w zależności od czasu trwania uczniowie wyjeżdżają do Niemiec i /albo zbierają brakujące materiały do wybranego przez siebie zagadnienia i/lub uczęszczają do szkoły w Niemczech.
Co roku dla kilku osób z całej Polski, które najlepiej zdały egzamin DSD II fundowane są pięcioletnie stypendia na studia w Niemczech na wybrany przez siebie kierunek

JAK wygląda egzamin DSD B2/C1 ?

- Egzamin DSD C1 składa się z części pisemnej i części ustnej.

1.Cztery sprawności językowe (słuchanie, czytanie, komunikacja pisemna, komunikacja ustna) są oceniane równoważnie (4 x 25%). Aby zdać egzamin, należy uzyskać wynik powyżej 50%.
2. Integralną częścią egzaminu jest wykonywany projekt (Projektarbeit).
3. Rozumienie ze słuchu (HV) i rozumienie czytania ( LV) obejmuje trzy typy zadań: rozumienie globalne, selektywne i detaliczne, po wysłuchaniu nagrań z płyty CD lub po lekturze tekstu
4. Komunikacja pisemna (SK) obejmuje analizę przedstawionego materiału: tekst + grafika/zdjęcie/statystyka. Wymagane jest kojarzenie faktów, interpretacja, argumentowanie (za i przeciw), wyrażanie opinii, streszczanie informacji.
5. Komunikacja ustna (MK) składa się z dwóch części: W pierwszej części zdający otrzymuje materiał w postaci: napisów, symboli, piktogramów, tabelki, mapy myśli, plakatu itp.
W formie monologu analizuje zawartość, po prezentacji odpowiada na pytania komisji.
W drugiej części zdający opisuje pracę wykonaną w ramach projektu, przeprowadzonego wspólnie w grupie. Po prezentacji odpowiada na pytania komisji. 

Dodatkowe informacje