Szczegółowe informacje w zakładkach

 

diploma_programme_max

 

Międzynarodowa Matura – Adres siedziby

 

International Baccalaureate
Route des Morillons 15
Grand-Saconnex, Genève
CH-1218
SWITZERLAND

Phone:   +41 22 791 7740
Fax:     +41 22 791 0277
Email:   ibhq@ibo.org

Miedzynarodowa Matura - Co dalej?

Najlepsi maturzyści są przyjmowani bez egzaminu na czołowe uczelnie świata, takie jak Oxford, Cambridge, Yale, MIT, Harward.
W Polsce świadectwo matury międzynarodowej jest podstawą przyjęcia na większości uczelni (akademie medyczne, które potrzebują trzech ocen z przedmiotów z grupy 4 uzgodniły możliwość przyjęcia dwóch i obliczenia średniej z nich jako trzecią). Należy jednak zwrócić uwagę na przeliczniki uzyskanych punktów stosowane przez poszczególne uczelnie.

Miedzynarodowa Matura - Historia

Organizacja Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organisation) powstała w 1968 roku w Szwajcarii na bazie Międzynarodowej Szkoły w Genewie. Inicjatorami idei międzynarodowego nauczania i wychowania byli - wywodzący się z różnych państw - nauczyciele oraz eksperci w dziedzinie edukacji, wspierani częściowo w swoich działaniach przez UNESCO. Organizacja Matury Międzynarodowej jest fundacją działającą zgodnie z przepisami prawa szwajcarskiego i zarządzaną przez Radę Fundacji (Council of Foundation), w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele rządów różnych państw (Standing Conference of Governments) i przedstawiciele dyrektorów szkół należących do IBO (Standing Conference of Heads of IB Schools).
Najwięcej szkół IB znajduje się w państwach skandynawskich, Europie Środkowo-Wschodniej, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii oraz Stanach Zjednoczonych. Każdego roku do egzaminów matury międzynarodowej przystępuje obecnie ok. 10 tys. uczniów reprezentujących ponad 150 narodowości.

Miedzynarodowa Matura - Program

Dwuletni program nauczania i wychowania obowiązujący w szkołach IB jest kompromisem pomiędzy systemem nauczania preferującym głęboką specjalizację oraz nauczaniem bardzo ogólnym. W Polsce program IB realizowany jest w dwóch ostatnich klasach liceum Każda szkoła sama decyduje, jak przeprowadzić nabór do tych klas (np. w LO im Mikołaja Kopernika kandydaci muszą zdać egzamin z pięciu przedmiotów; do egzaminu mogą przystępować także uczniowie spoza szkoły).
Celem nauczania i wychowania szkoły IB jest całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata XXI wieku, wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę z zachowaniem właściwych proporcji między niezbędną ilością informacji a umiejętnością operowania nimi, promowanie wzajemnego zrozumienia między różnymi narodami (którego bazą są wspólne doświadczenia edukacyjne), a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową lub państwową.

Miedzynarodowa Matura - Przedmioty obowiązkowe

W systemie IB uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej z sześciu grup, poszczególne szkoły realizujące program Międzynarodowej Matury decydują, jakie przedmioty w poszczególnych grupach będą oferować. IBO proponuje do wyboru spośród następujących przedmiotów:
Grupa 1: Język A - pierwszy język (zwykle ojczysty, także studiowanie literatury)
Grupa 2: Język B - drugi język lub inny język grupy 1 (jest on jednocześnie językiem wykładowym i językiem, w którym zdawana jest matura w odniesieniu pozostałych przedmiotów z pozostałych grup)
Grupa 3: Nauki społeczne - geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia społeczna, organizacja i zarządzanie
Grupa 4: Nauki eksperymentalne - chemia, fizyka, biologia, chemia stosowana, systemy środowiska, psychologia eksperymentalna
Grupa 5: Nauki matematyczne – podstawy matematyki, matematyka, matematyka zaawansowana, matematyka z elementami informatyki
Grupa 6: Przedmioty artystyczne - plastyka, muzyka, film, łacina, klasyczna greka lub trzeci nowożytny język obcy, drugi przedmiot z grupy 3, 4, 5 lub autorski przedmiot danej szkoły IB zaaprobowany przez IBO w Genewie.

Uczeń ma obowiązek wybrać nie mniej niż trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań (Higher Level - HL) i nie więcej niż trzy na niższym poziomie wymagań (Standard Level - SL). Różnica między przedmiotami prowadzonymi na HL oraz na SL to mniejsza ilość materiału programowego i nieco łatwiejsze pytania, testy na egzaminie końcowym w przypadku SL. Różnica ta znajduje oczywiście odbicie w tygodniowej liczbie godzin danego przedmiotu. W polskiej szkole, z uwagi na to, że lekcja trwa 45 minut (w szkołach IB jest to zwykle 60 minut) tygodniowa liczba godzin przedmiotu HL wynosi 6, a przedmiotu SL 4. Na lekcji HL liczba uczniów w klasie nie powinna przekroczyć 15.

Obok dwuletniej nauki wybranych według wyżej wymienionych zasad przedmiotów uczeń musi zaliczyć kurs przedmiotu teoria wiedzy (Theory of Knowledge - TOK), który prowadzony jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo w grupie do 15 uczniów. Teoria wiedzy jest kluczem do zrozumienia filozofii edukacyjnej systemu IB. Tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny wiedzy przedstawianej w IB. Stanowi krytyczną, twórczą refleksję w odniesieniu do nauki, procesu nauczania i wychowania, a także otaczającego nas świata. Jest znakomitą okazją do dyskusji, daje możliwość każdemu uczniowi na wypracowanie własnego sposobu na uczenie się, studiowanie.
Trzecim, równie ważnym, obok nauki 6 wybranych przedmiotów i TOK elementem edukacji w ramach systemu IB jest szeroko rozumiana praca na rzecz środowiska (Creativity, Action, Service - CAS). W ciągu dwóch lat nauki uczeń ma obowiązek przepracować 150 godzin zegarowych w ramach CAS. Najistotniejszą częścią programu CAS jest tzw. "serwis" czyli niesienie pomocy osobom potrzebującym. Każda forma pracy jest działalnością bezpłatną, kontrolowaną przez nauczyciela(koordynatora CAS) i musi być udokumentowana raportami zawierającymi oprócz opisu (w j. angielskim) pracy również samoocenę.

Miedzynarodowa Matura - Ocena na dyplomie

Uzyskanie dyplomu IB

1. Maksymalna liczba punktów do zdobycia na egzaminie IB to 45 (6 przedmiotów po 7 pkt. = 42, EE + TOK do 3 pkt.). Należy jednak pamiętać, że uczeń, choćby geniusz, który nie przepracuje wymaganej liczby godzin w ramach CAS (nie zaliczy CAS) nie otrzyma dyplomu. Aby uzyskać dyplom IB muszą zostać spełnione wszystkie warunki konieczne do uzyskania oceny z każdego z sześciu przedmiotów oraz dodatkowe wymagania programu IB

2. Dyplom IB zostanie przyznany kandydatowi, który osiągnął 24,25,26 lub 27 punktów pod warunkiem, że spełnił wszystkie poniższe wymagania:
a) Kandydat uzyskał oceny ze wszystkich sześciu przedmiotów zarejestrowanych do matury
b) Wszystkie wymagania związane z CAS zostały spełnione.
c) Uzyskano ocenę nie niższą niż ocena D za oba eseje TOK i EE.
d) Kandydat nie uzyskał oceny 1 pkt. z żadnego z przedmiotów.
e) Ocena 2 pkt. nie została przyznana w żadnym z przedmiotów na poziomie HL.
f) Kandydat nie uzyskał więcej niż jedną ocenę 2 pkt. na poziomie SL.
g) W sumie, nie występują więcej niż trzy oceny 3 pkt. lub poniżej.
h) Kandydat uzyskał przynajmniej 12 pkt. z przedmiotów na poziomie HL (kandydat, który zgłosił do rejestracji cztery przedmioty na poziomie rozszerzonym HL musi zdobyć przynajmniej 16 pkt. z tych przedmiotów).
i) Kandydat uzyskał przynajmniej 9 pkt. z przedmiotów na poziomie SL (kandydat, który zgłosił dwa przedmioty na poziomie standardowym musi zdobyć przynajmniej 6 pkt. z tych przedmiotów).
j) Komisja przyznająca dyplomy nie ma podejrzeń o zachowanie niezgodne z regulaminem ze strony kandydata (nieuczciwość akademicką).

3. Dyplom IB otrzymuje kandydat, który osiągnął 28 lub więcej punktów pod warunkiem, że spełnił wszystkie poniższe wymagania:
a) Kandydat uzyskał oceny ze wszystkich sześciu przedmiotach zarejestrowanych do matury.
b) Wszystkie wymagania związane z CAS zostały spełnione
c) Uzyskano ocenę nie niższą niż ocena D za oba eseje TOK i EE.
d) Kandydat nie uzyskał oceny 1 pkt. z żadnego z przedmiotów.
e) Kandydat nie uzyskał więcej niż jedną ocenę 2 pkt. na poziomie HL.
f) Kandydat nie uzyskał więcej niż dwie oceny 2 pkt. na poziomie SL.
g) W sumie, kandydat nie uzyskał więcej niż trzy oceny 3 pkt. lub poniżej.
h) Kandydat uzyskał przynajmniej 11 pkt. z przedmiotów na poziomie HL (kandydat, który zgłosił cztery przedmioty na poziomie rozszerzonym musi zdobyć przynajmniej 14 punktów z przedmiotów na tym poziomie).
i) Kandydat uzyskał przynajmniej 8 pkt. z przedmiotów na poziomie SL (kandydat, który zgłosił dwa przedmioty na poziomie standardowym musi zdobyć przynajmniej 5 punktów z przedmiotów na tym poziomie).
j) Komisja przyznająca dyplomy nie stwierdziła podejrzeń w stosunku do kandydata o popełnienie nieuczciwości w programie.

4. Liczba punktów uzyskanych za dodatkowe wymagania (TOK + EE) jest wypadkową ocen (A, B, C, D lub E) otrzymanych z poszczególnych zadań. Zasadę wyliczania ostatecznej liczby punktów obrazuje schemat:

E
x
t
e
n
d
e
d

e
s
s
a
y
Theory of knowledge
  Excellent
A
Good
B
Satisfactory
C
Mediocre
D
Elementary
E
Not
submitted
Excellent
A
3 3 2 2 1 N
Good
B
3 2 1 1 0 N
Satisfactory
C
2 1 1 0 0 N
Mediocre
D
2 1 0 0 0 N
Elementary
E
1 0 0 0 Failing condition N
Not
submitted
N N N N N N

5. Dopuszcza się zdawanie egzaminów w max.3 sesjach egzaminacyjnych w celu spełnienia wymaganych kryteriów i uzyskania dyplomu IB.

Forma świadectwa programu dyplomowego IB

Kandydat, który pomyślnie ukończył program IB otrzyma dyplom IB oraz dokument, w którym wymienione zostaną: wynik końcowy, oceny uzyskane z poszczególnych przedmiotów, stwierdzenie o zrealizowaniu programu CAS oraz ewentualne punkty dodatkowe otrzymane za eseje z TOK-u i Extended Essay.

Międzynarodowa Matura - Ocenianie

W systemie IB nauczyciel nie ma obowiązku wystawiać ocen końcowych na każdy semestr czy też po pierwszym roku nauki. Jednakże w większości szkół IB co jakiś czas dokonuje się oceny każdego ucznia (testy na zakończenie przerobionego działu, ocena eksperymentów z przedmiotów w grupie 4, przygotowania do matury IB).

Obowiązująca skala ocen w szkołach IB:
1 - very poor (bardzo słaby);
2 - poor (słaby);
3 - mediocre (mierny);
4 - satisfactory (dostateczny
5 - good (dobry);
6 - very good (bardzo dobry);
7 - excellent (doskonały, celujący).

Według powyższej skali dokonuje się oceny prac egzaminacyjnych na maturze międzynarodowej.

Międzynarodowa Matura – Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne

W programie Międzynarodowej Matury funkcjonują pojęcia oceniania wewnętrznego i oceniania zewnętrznego. Chodzi o to, że pewne zadania wykonywane w trakcie dwóch lat nauki są oceniane przez nauczyciela prowadzącego i potem niektóre z nich wysyłane do moderatora (ocenianie wewnętrzne). Inne zadania są pisane przez uczniów w domu i wysyłane do oceny przez egzaminatora IB (ocenianie zewnętrzne). Wszystkie prace egzaminacyjne podlegają ocenianiu zewnętrznemu przez egzaminatorów IB z całego świata. Na całkowity wynik ucznia z danego przedmiotu składają się wszystkie noty uzyskane w wyniku oceniania wewnętrznego i oceniania zewnętrznego.

Międzynarodowa Matura - Praca dyplomowa

Ostatnim formalnym obowiązkiem przed egzaminem IB jest napisanie przez ucznia pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu (Extended Essay) i przekazanie jej koordynatorowi programu IB (nauczyciel sprawujący opiekę formalną i organizacyjną, także merytoryczną z ramienia dyrekcji szkoły, odpowiednio przeszkolony przez IBO), który wysyła je, wyznaczonemu przez Centrum Egzaminacyjne IBO w Cardiff (Wlk. Brytania), ekspertowi do oceny. Pod względem poziomu Extended Essay można usytuować między pracą magisterską a pracą konkursową na olimpiadę przedmiotową (np. z biologii lub geografii). Promotorem takiej pracy, pisanej w języku angielskim, jest nauczyciel danego przedmiotu. Uczniowie powinni rozpocząć pisanie pracy w drugim semestrze pierwszego roku nauki w ramach IB. Praca musi być całkowicie oryginalna (własne obserwacje, badania, wnioski) - nie może być kompilacją z różnych, napisanych przez innych, opracowań naukowych lub popularnonaukowych.

Zarówno TOK jak i Extended Essay oceniane są według podobnej skali ocen:
A - excellent (doskonały);
B - good (dobry);
C - satisfactory(dostateczny);
D - mediocre (mierny);
E - elementary (elementarny, podstawowy).

Międzynarodowa Matura - IB w Słowaku

W naszej szkole klasa realizująca dwuletni program międzynarodowej matury została utworzona we 1 wrześniu 2008 roku dzięki uzyskaniu akredytacji w styczniu 2008 roku. Jednak już w 2007 roku rozpoczęliśmy nabór do klasy pierwszej, która stanowi etap przejściowy między nauką w polskiej szkole a nauką w klasie IB, gdzie wszystkie przedmioty, z wyjątkiem języka ojczystego i języka obcego, będą prowadzone w języku angielskim. Klasa pierwsza zakłada wprowadzenie innowacji pedagogicznej, zadaniem której będzie przygotowanie uczniów do sposobu nauczania w klasie IB oraz do wymogów i wyzwań programu, stopniowe wprowadzenie terminologii anglojęzycznej umożliwiające prowadzenie lekcji w klasie IB wyłącznie w języku angielskim, zapoznanie uczniów z typowymi dla IB zadaniami oraz sposobem sprawdzania wiedzy i umiejętności, pomoc uczniom w dokonaniu prawidłowego wyboru poziomu nauczania, na którym będą się uczyć poszczególnych przedmiotów i zdawać egzamin. Nauka w tej klasie jest bezpłatna, uczniowie pokrywają jedynie koszty egzaminu maturalnego oraz zakupu podręczników i dodatkowych materiałów dydaktycznych.

Międzynarodowa Matura - Terminy

Majowa sesja egzaminacyjna w ramach Międzynarodowej Matury zaczyna się ok. 2 maja i trwa trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie zdają egzaminy z sześciu wybranych przez siebie i realizowanych w trakcie dwóch lat przedmiotów. Materiały na egzamin maturalny zostają przesłane z Cardiff w Wielkiej Brytanii. Podczas matury w sali egzaminacyjnej nie może przebywać nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin, między ławkami musi być półtora metra odstępu, a na egzaminach niejęzykowych uczniowie mogą mieć na ławkach słowniki angielsko – polskie. Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach na całym świecie. Po sprawdzeniu zakodowanych prac, eksperci z IB przesyłają je wraz ze swoimi ocenami do centrum egzaminacyjnego IB w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Stamtąd wyniki przesyłane są do Genewy w Szwajcarii, gdzie mieści się główna siedziba International Baccalaureate Organisation. IBO w Genewie wystawia dyplomy międzynarodowej matury i wysyła je do szkół, w których odbywały się te egzaminy.

Dodatkowe informacje