Rekrutacja do klasy 1 pre-IB
UCZNIOWIE PO UKOŃCZENIU ÓSMEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Kandydatów do klasy 1P (preIB), poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji, obowiązuje przystąpienie do wewnętrznego sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024r. o godz. 10:00.
Prosimy o zabranie na sprawdzian dowodu tożsamości (ważnej legitymacji szkolnej) oraz własnych przyborów do pisania.

Sprawdzian ma formę pisemnego testu poziomującego, umożliwiającego klasyfikację do poziomu B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CERF). Jest testem jednokrotnego wyboru sprawdzającym znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych, środków językowych oraz rozumienie tekstu czytanego.

Do klasy 1P mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy złożyli deklarację przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskali wynik co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Procentowy wynik ze sprawdzianu będzie mnożony razy 15 i doliczany do punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym.

Z przystąpienia do sprawdzianu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego. Ci uczniowie zobowiązani są przedstawić dokumenty poświadczające ww. osiągnięcia. (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem). Ze sprawdzianu kompetencji językowych otrzymują oni maksimum możliwych do uzyskania punktów (15p.)

REKRUTACJA

Rekrutacja do klasy Pre-IB odbywa się na zasadach określonych w Zasadach i kryteriach rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.

Uwaga:
W terminie od 15.05.2024r. do 31.05.2024r. w Systemie Elektronicznego Naboru należy wygenerować wniosek o przyjęcie do szkoły, złożyć go w formie papierowej wraz z niezbędnymi dokumentami oraz złożyć w sekretariacie szkoły lub drogą mailową (sekretariat@slowacki.kielce.eu) Deklarację przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych i/lub dokument uprawniający do zwolnienia ze sprawdzianu.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZAINTERESOWANYCH NAUKĄ W KLASIE Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie szkoły w sali kolumnowej 17 kwietnia 2024r. w godzinie 17.00
Agenda:

  • Zasady rekrutacji do klasy pre-IB
  • Program Matury Międzynarodowej
  • Sesja pytań i odpowiedzi

 

Rekrutacja do klasy 2 pre-IB

UCZNIOWIE PO UKOŃCZENIU PIERWSZEJ KLASY CZTEROLETNIEGO LICEUM

Rekrutacja do klasy 2 pre-IB (po ukończeniu 1 klasy czteroletniego liceum) odbywa się na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym regulaminie obowiązującym podczas realizacji programu Międzynarodowej Matury w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Uczeń po ukończeniu klasy pierwszej czteroletniego liceum innej niż pre-IB w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Kielcach lub klasy pierwszej liceum w innej szkole ubiega się o przyjęcie do klasy 2 Pre-IB w następujący sposób:

1.Składa do dyrektora szkoły podanie o przystąpienie do testu kompetencji z języka angielskiego wraz z wykazem ocen semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum.

2.Przedkłada dokumenty uprawniające go do zwolnienia z testu kompetencji z języka angielskiego (certyfikat FCE z oceną A, B lub C, certyfikat CAE z oceną A, B lub C, certyfikat CPE z oceną A, B lub C).

3.Przystępuje do testu kompetencji z języka angielskiego, który odbywa się każdego roku na przełomie maja i czerwca lub jest z niego zwolniony. Uzyskanie wyniku min. 50% jest warunkiem zaliczenia testu.

4.Wykazuje się co najmniej poprawną oceną z zachowania i co najmniej dobrymi ocenami z przedmiotów nauczania.

5.Uzyskuje promocję do klasy drugiej liceum.

6.Jest przyjęty do klasy drugiej pre-IB, o ile są wolne miejsca. W przypadku gdy liczba chętnych przekracza liczbę wolnych miejsc, o przyjęciu decydują wyniki testu kompetencji oraz wyniki nauczania z przedmiotów nauczanych w klasie pre-IB.

7.Zobowiązuje się do wyrównania różnic programowych wynikających z realizowanej w klasie pre-IB innowacji.

 

UWAGA! Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego
dla uczniów 1 klas liceum ubiegających się o przyjęcie do klasy 2P (pre-IB)
odbędzie się 7 czerwca 2024r. w godz. 8.00-9.40.

Podania należy składać w sekretariacie szkoły do 30 maja 2024r.

Do pobrania

- do podania do klasy IB trzeba dołączyć zaświadczenie o ocenach semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum. Na zaświadczeniu powinna być umieszczona pieczątka szkoły i podpis wychowawcy klasy. Uczniowie posiadający certyfikat, który zwalnia ich ze sprawdzianu, składają w sekretariacie szkoły również jego kopię wraz z potwierdzonym przez wychowawcę klasy zaświadczeniem o ocenach semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum.

 

Rekrutacja IB
Rekrutacja do klasy 1M

UCZNIOWIE PO UKOŃCZENIU DRUGIEJ KLASY CZTEROLETNIEGO LICEUM

Rekrutacja do klasy IB (po ukończeniu 2 klasy czteroletniego liceum) odbywa się na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym regulaminie obowiązującym podczas realizacji programu Międzynarodowej Matury w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Uczeń po ukończeniu klasy drugiej czteroletniego liceum innej niż pre-IB w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Kielcach lub klasy drugiej liceum w innej szkole ubiega się o przyjęcie do klasy IB w następujący sposób:

1.Składa do dyrektora szkoły podanie o przystąpienie do testu kompetencji z języka angielskiego wraz z wykazem ocen semestralnych uzyskanych w 2 klasie liceum.

2.Przedkłada dokumenty uprawniające go do zwolnienia z testu kompetencji z języka angielskiego (certyfikat FCE z oceną A , certyfikat CAE z oceną A, B lub C, certyfikat CPE z oceną A, B lub C).

3.Przystępuje do testu kompetencji z języka angielskiego, który odbywa się każdego roku na przełomie maja i czerwca lub jest z niego zwolniony.

4.Składa do koordynatora programu deklarację wyboru przedmiotów.

5.Wykazuje się co najmniej poprawną oceną z zachowania.

6.Uzyskuje promocję do klasy trzeciej liceum.

7.Przedstawia świadectwo ukończenia 2 klasy liceum z ocenami co najmniej dobrymi (4) z przedmiotów wybranych na poziomie HL i co najmniej dostatecznymi (3) z przedmiotów wybranych na poziomie SL.

8.Jest przyjęty do klasy 1M (klasa pierwsza programu dyplomowego), o ile są wolne miejsca. W przypadku gdy liczba chętnych przekracza liczbę wolnych miejsc, o przyjęciu decydują wyniki testu kompetencji oraz wyniki nauczania z przedmiotów deklarowanych do realizacji w programie dyplomowym.

9.Zobowiązuje się do wyrównania różnic programowych wynikających z realizowanej w klasie pre-IB innowacji.

UWAGA! Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego
dla uczniów 2 klas liceum ubiegających się o przyjęcie do klasy 1M (IB)
odbędzie się 5 czerwca 2024r. w godz. 8:50-10:35.

Podania należy składać w sekretariacie szkoły do 30 maja 2024r.

Do pobrania

 

- do podania do klasy IB trzeba dołączyć zaświadczenie o ocenach semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum. Na zaświadczeniu powinna być umieszczona pieczątka szkoły i podpis wychowawcy klasy. Uczniowie posiadający certyfikat, który zwalnia ich ze sprawdzianu, składają w sekretariacie szkoły również jego kopię wraz z potwierdzonym przez wychowawcę klasy zaświadczeniem o ocenach semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum.

 

Pytania proszę kierować do pani Anny Pakuły – koordynatora programu IB:
anna.pakula@slowacki.kielce.eu lub do sekretariatu szkoły tel. (41) 36-76-165.

Dodatkowe informacje