Dostępność cyfrowa

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

 • 2024-03-28 - w związku z corocznym przeglądem pod kątem ewentualnych zmian mogących mieć wpływ na dostępność.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny,
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane,
 • strona jest częściowo responsywna (skaluje się tekst, ale nie są skalowalne wszystkie grafiki),
 • brak aplikacji mobilnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Do pełnienia funkcji Koordynatorów do spraw dostępności zostali powołani: Mirosława Kuligowska i Piotr Stępień.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Stępień sekretariat@slowacki.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676165. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach przy ul. Gagarina 5

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia: od ulicy Gagarina.
 • Przy wejściu od hali sportowej znajduje się winda a dalej schody z podjazdem dla wózków. Do wejścia głównego prowadzą schody z podjazdem, a od strony szatni prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • W budynku jest winda. Znajduje się od strony hali sportowej.
 • W budynku nie ma platformy przyschodowej.
 • Dla osób na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na pierwszym piętrze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Dodatkowe informacje